Ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας της IFAC για ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες - Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 2210 οικ./27.10.2017 της ΕΛΤΕ σχετικά με την έγκριση της Κανονιστικής Πράξης του ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4449/2017 ορίζεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., εκδίδεται Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει τις αρχές αυτές και για τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (InternationalFederationofAccountants). Θυμίζουμε ότι στην παρ. 1 του άρθρου 20 του νόμου αυτού αναφέρονται τα εξής:
"1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες υπόκεινται στις αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας της παραγράφου 2 που καλύπτουν τουλάχιστον την ιδιότητά τους ως προστατών του δημοσίου συμφέροντος, την ακεραιότητα και αντικειμενικότητά τους, καθώς και την επαγγελματική τους ικανότητα και τη δέουσα επιμέλεια".

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕ:

elte

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr


Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 004/2017
ΦΕΚ Β' 3916/07-11-2017

«Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της
IFAC»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη την
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4449/2017, ενέκρινε στηνυπ’ αριθμ. 137/5.10.2017 συνεδρίασή του την επίσημη μετάφραση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (InternationalFederationofAccountants-IFAC) στην ελληνική γλώσσα.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες υπόκεινται στις αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας του παρόντος Κώδικα που θεμελιώνουν την ιδιότητά τους ως προστατών του δημοσίου συμφέροντος, με ακεραιότητα, αντικειμενικότητά, επαγγελματική ικανότητα και τη δέουσα επιμέλεια.

Ο παρών Κώδικας αποτελείται κυρίως από τρία μέρη. Το Μέρος Α θεσπίζει θεμελιώδεις αρχές για την άσκηση του επαγγέλματος και παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο πρέπει οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές να εφαρμόζουν. Τα μέρη Β και Γ περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το ανωτέρω εννοιολογικό πλαίσιο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σκοπός του παρόντος κώδικα, με τη θέσπιση προτύπων δεοντολογίας υψηλής ποιότητας για τους ελεγκτές, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η προώθηση της αξίας των ελεγκτικών υπηρεσιών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Είναι σημαντικό να υπάρχει σύγκλιση σε ένα ενιαίο, διεθνές σύνολο προτύπων δεοντολογίας το οποίο προάγει την ποιότητα και συνοχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ελεγκτές σε όλο τον κόσμο, βελτιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την αποδοτικότητα των παγκόσμιων χρηματαγορών.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης

Δείτε εδώ το pdf του Κώδικα Δεοντολογίας